ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
หลักฐานเอกสารประกอบ

        1. หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
        2. หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
        3. ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ( ตท . 2)
        4. สัญญาว่าจ้าง
        5. คุณวุฒิการศึกษา
        6. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาและอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี
        7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ . ง . ด . 91) ในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือดูงาน หรือฝึกงาน

        1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
        2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
        3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาใน
            สถานอุดมศึกษาของรัฐบาล
             หลักฐานเอกสารประกอบ
              1. หนังสือรับรองจากคณบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ( ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของ
                  ผู้ร้องด้วย )


สถานอุดมศึกษาของเอกชน
หลักฐานเอกสารประกอบ
         1. หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นๆ ( ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษาระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย )
         2. หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) ( One Stop)
         3. สำเนาใบลงทะเบียนเรียน และสำเนาใบเสร็จรับเงิน
         4. ใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript) ในกรณีปีที่ 2 ขึ้นไป
         5. ใบอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นอธิการบดี
         6. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

       กรณีดูงาน
       หลักฐานเอกสารประกอบ

        1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือ จากสถานทูต หรือสถานกงสุล

กรณีฝึกงาน
หลักฐานเอกสารประกอบ

        1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือจากสถานทูต หรือสถานกงสุล
        2. หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกงาน

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีศึกษาในสถานศึกษา

        1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
        2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
        3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาใน

                สถานศึกษาของรัฐบาล
                หลักฐานเอกสารประกอบ
                      1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย
                      2. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนของสถานศึกษานั้น ๆ

สถานศึกษาของเอกชน

        1. ในส่วนกลาง ( กทม .)
        หลักฐานเอกสารประกอบ
           1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย
           2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
           3. ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ ( สช . 8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช . 5)
           4. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ( สช . 2)

        2. ในส่วนภูมิภาค
        หลักฐานเอกสารประกอบ
           1. หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย
           2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
           3. ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ ( สช . 8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช . 5)
           4. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ( สช . 2)

        3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ
        หลักฐานเอกสารประกอบ
           1. หนังสือรับรองจากโรงเรียนนานาชาติ
                  1. ถ้าพำนักอยู่กับบิดามารดาให้นำหลักฐานการเป็นบิดามารดากับบุตรมาแสดงพร้อมทั้งหลักฐานการได้รับอนุญาตของบิดามารดาด้วย หรือถ้ามิได้พำนักอาศัยอยู่กับบิดามารดาต้องระบุว่าอาศัยอยู่กับผู้ใด ที่ใด เกี่ยวข้องเป็น
                      อะไรกัน ปัจจุบันบิดามารดาอยู่ที่ใดและเหตุที่เข้ามาศึกษา

                  2. ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (สช. 2)
                  3. ใบอนุญาตแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ (สช. 8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ (สช. 5)

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อดูแลบุตรศึกษาในสถานศึกษา
 1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. กรณีขออยู่ต่อเพื่ออยู่ติดตาม หรือเพื่อดูแลบุตรซึ่งกำลังศึกษาในสถานศึกษา 
  หลักฐานเอกสารประกอบ 
  กรณีที่เคยได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมานานแล้วด้วยเหตุผลดูแลบุตรมาตลอด ( ก่อน 17 ม.ค. 2543) 
  อนุญาตเฉพาะมารดา 
  ต้องมี
  • หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง
  • สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง และวันนัดฟังผล

กรณีที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก และขออยู่ต่อด้วยเหตุผลเพื่อดูแลบุตร ( หลัง 17 ม.ค. 2543) 
อนุญาตเฉพาะ บิดา หรือมารดา ต้องมี

  • หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง
  • สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง และวันนัดฟังผล
  • หลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศ
4. หลักฐานการเป็นครอบครัว 
( หากมีการแปลจะต้องรับรองโดยสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือโดยกระทรวงการต่างประเทศ )

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
 1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า
 4. ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท. 2) 

  กรณีมีการว่าจ้าง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

  หลักฐานเอกสารประกอบ
  1. สัญญาว่าจ้าง
  2. กรณีมีรายได้ ต้องมี
   • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ
   • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฎิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อ 

  ปฏิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

  หลักฐานเอกสารประกอบ
  1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ต้องระบุว่า
   • คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานตามโครงการใด
   • เป็นระยะเวลาเท่าใด และ
   • บริษัทเอกชนซึ่งเป็นนายจ้างเป็นผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับเหมาตามสัญญาใด
  2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท . 2 )
  3. หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทซึ่งคนต่างด้าวปฏิบัติงาน
  4. สัญญาจ้างระหว่างส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา
  5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  6. กรณีมีรายได้ ต้องมี
   • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ
   • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

กรณีอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องมี
  1. ใบทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว/ หนังสือรับรองกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
   กรณีอยู่ติดตาม ต้องมี
  2. ทะเบียนสมรส/ สูติบัตร หรือหลักฐานการเป็นครอบครัว ( หากมีการแปลจะต้องรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือกระทรวงการต่างประเทศ) และหนังสือรับรองของผู้ที่ได้รับสิทธิ์

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มูลนิธิ และองค์การกุศลสาธารณะ
 1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่