จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข


จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายการสำคัญ รายการเอกสาร ของ บริษัท / ห้างหุ้นส่วน
รายการ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ลงโฆษณา/ เชิญประชุม ค่าธรรมเนียม
1. ชื่อและตราประทับ / 1,150
2. ที่ตั้งสำนักงาน
2.1 จังหวัดเดียวกัน X 600
   2.2 ข้ามจัังหวัด / 1,120
3. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ / 650
4. เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ อำนาจกรรมการ / 1,050
(กรรมการออก 400 บาท กรรมการเข้า ท่านละ 400 บาท)
5. เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น X 50
6. เพิ่มทุน / 6,550
(กรณี เพิ่ม 1 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 1 ล้าน บวกเพิ่ม 5,000 บาท)
7. ลดทุน
7.1 มีมติพิเศษให้ลดทุน 1,400
7.2 ลดทุนและแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน) 1,950
8. เพิ่มสาขา X 650
9. เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ / 1,450