จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด จะมีข้อดีคือ ผู้ถือหุ้นทุกคน จะมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ (ถึงแม้จะยังชำระค่าหุ้นไม่ครบก็รับผิดชอบเต็มจำนวนหุ้นของตนเอง)

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง

 • บริษัทจำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนพาณิชย์ ของร้านค้าต่างๆ
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจเฉพาะ,
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • ฯลฯ

จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 • จดแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท
 • จดเพิ่มสาขา
 • จดเปลี่ยนตราสำคัญของกิจการ
 • จดเปลี่ยนชื่อกิจการ
 • จดแจ้งกรรมการ เข้า-ออก
 • จดเพิ่มทุนจดทะเบียน
 • จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
 • ฯลฯ

จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า

 • จดเครื่องหมายการค้า
 • จดสิทธิบัตร
 • จดลิขสิทธิ์
 • จด อย.

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท


         ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ให้สามารถจดในวันเดียว โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นเริ่มต้นที่ 3 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้ก่อการยื่นขอตรวจและจองชื่อบริษัท  เพื่อตรวจสอบว่าชื่อที่จะใช้นั้นซ้ำกับชื่ออื่นได้จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ โดยสามารถจองชื่อผ่านทางอินเตอร์เนต ซึ่งจะทราบผลได้อย่างรวดเร็ว
2. จัดทำคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ์ และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
3. ผู้ถือหุ้น ต้องชำระค่าหุ้นขั้นต่ำ 25 % ของมูลค่าหุ้น

 

ข้อมูลที่ต้องใช้
ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัท ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อของบริษัท(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
3. วัตถุประสงค์ในการประกอบการของบริษัท
4. ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น
5. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้น