ธุรกิจท่องเทียว
การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล
READ!

ธุรกิจนำเที่ยว - แก้ไขหรือเพิ่มเติม


สำหรับผู้ที่ยื่นจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งขอจดใหม่และต่ออายุ จะต้องยื่นหนังสือรับรองบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือนธุรกิจท่องเที่ยว กรรมสรรพสามิต ประกอบกิจการโรงงาน ขออนุญาติเป็นตัวเเทนออกของ