จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีหุ้นส่วน 2 ลักษณะ ตามความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ดังนี้
1. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น
2. หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
1. มีหุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป
2. มีหุ้นส่วน 2 ประเภทคือหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด กับหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่ต้องใช้
ในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ชื่อของห้างฯ(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เพื่อทำการจองชื่อ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของที่ตั้งสำนักงานใหญ่
3. วัตถุประสงค์ในการประกอบการของห้างฯ
4. ทุนจดทะเบียน และสัดส่วนการลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน
5. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วน