ประกอบกิจการโรงงาน

  • การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน


  • ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

โรงงาน หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า
หรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ
ผลิตประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้
ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง  • ทำเลที่ตั้งประกอบกิจการโรงงาน สามารถแบ่ง ได้ดังนี้

พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม , พื้นที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม , พื้นที่ในชุมชนอุตสาหกรรม , พื้นที่เอกเทศ


  • ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่

ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ
จะต้องยื่นคําขอที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ : 0-2253-0561 โทรสาร : 0-2253-4086
http://www.ieat.go.th  • ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่

ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นคําขอใดๆ
แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีตามอัตราค่าธรรมเนียมในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ดังแสดงในตารางหน้า 19-20


  • ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่

ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการ ในพื้นที่ของชุมชนอุตสาหกรรม
หรือ พื้นที่เอกเทศมีขั้นตอนในการขออนุญาตฯ ดังแสดงในหน้าถัดไป
(ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของชุมชนอุตสาหกรรมจะไม่มีการพิจารณาในเรื่องทําเลที่ตั้งประกอบกิจการโรงงาน)

ธุรกิจท่องเที่ยว กรรมสรรพสามิต ประกอบกิจการโรงงาน ขออนุญาติเป็นตัวเเทนออกของ