ขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

  • หลักเกณฑ์การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549

  • 1. คุณสมบัติของตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 13 /2549
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ดังนี้

  • 2. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนออกของ จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ
ต่อกรมศุลกากร พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  • 3. สถานที่ยื่นคำขอขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากร


  • 4. อายุใบอนุญาตตัวแทนออกของ

การเป็นตัวแทนออกของจะมีผลนับแต่วันที่กรมศุลกากรได้อนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของและมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต


  • 5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทางทะเบียน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทางทะเบียน ได้แก่ ชื่อนิติบุคคล สถานที่ตั้งสำนักงาน
หรือชื่อหรือชื่อสกุลของพนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของ เป็นต้น ตัวแทนออกของจะต้องยื่น
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนตามแบบที่กำหนด

โดยแนบเอกสารหลักฐานที่มีการจดแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากรทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล


  • 6. การขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนออกของ

ผู้ขอต่ออายุจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549
และจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ * พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 2


  • 7. การขอยกเลิกใบอนุญาตตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของจะต้องยื่นคำร้องต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
หรือยื่นผ่านศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากร


  • เอกสารประกอบคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของธุรกิจท่องเที่ยว กรรมสรรพสามิต ประกอบกิจการโรงงาน ขออนุญาติเป็นตัวเเทนออกของ