จดทะเบียนพาณิชย์


ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์
          เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแสดงข้อมูลทางทะเบียนของผู้ประกอบการไว้ใน web site เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบสถานะและการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้


เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบกิจการ