กรมสรรพสามิต

  • บริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่


  • ผู้มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาติ

เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ในปีปัจจุบัน และไม่โดนเพิกถอนใบอนุญาตระหว่างปี
สามารถขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป (ต่ออายุ) ได้เท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนและประเภทใบอนุญาตที่
ได้รับอนุญาตในปีปัจจุบัน


  • ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป (ต่ออายุ) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม
กรณีรายใหม่ โปรดติดต่อที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่ สาขา ที่ร้านค้าตั้งอยู่ใช้ Username และ Password
เพื่อเข้ารับบริการขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเตอร์เน็ต


  • การให้บริการ

ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต โดยใช้เลขที่ประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา)
และเลขที่นิติบุคคล (สำหรับนิติบุคคล) เพื่อรับ Username และ Password โปรดชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บ สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย
หรือชำระที่เคาน์เตอร์/ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศกรมสรรพสามิตจะจัดส่งใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่
ให้ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ขอใบอนุญาตชำระเงิน


  • คำเตือน

การยื่นรายการขอใบอนุญาตอันเป็นเท็จ ท่านจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาธุรกิจท่องเที่ยว กรรมสรรพสามิต ประกอบกิจการโรงงาน ขออนุญาติเป็นตัวเเทนออกของ