รับจัดการทำบัญชี


- จัดทำบัญชีรายเดือน ตามที่กำหนดโดยกฏหมาย

- บัญชีแยกประเภท

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ประกันสังคม

- ภงด.50,51

- บัญชีสำหรับ BOI