ตรวจสอบบัญชี


นิติบุคคล ซึ่งเป็น บริษัท จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดใหญ่ ซึ่งมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้าน หรือ รายได้,สินทรัพย์รวม เกิน 30 ล้าน งบการเงิน ต้องได้รับการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต (CPA)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดเล็ก ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้และสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท งบการเงิน ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ( Tax Auditor)

ข้อมูลผู้สอบบัญชี


คุณ วรนีย์ พิทักษ์สุธีพงศ์


คุณวุฒิ


★ บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

★ บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ปริญญาโท)

★ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 4112

★ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) เลขทะเบียน TA 003352

★ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์